Loading...
Публикации2018-06-03T09:36:02+00:00

ПУБЛИКАЦИИ

Книги и научни монографии:

Петър Илиев. Законодателният процес в Република България. София, издателство за правна литература „Фенея”, 2013 г., първо издание.
Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. София, издателство за правна литература „Фенея”, 2009 г., второ допълнено и преработено издание.
Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. София, издателство за правна литература „Фенея”, 2007 г., първо издание.

Научни статии и научни студии в списания, сборници:

Петър Илиев. Съдебната власт в конфигурацията на разделението на властите. – В: Конституционноправни изследвания 2014-2015 „25 години демократична трансформация в Република България“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 395-417.
Петър Илиев. Ратификационните правомощия на Народното събрание и международните договори в контекста на юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – В: Конституционноправни изследвания 2014-2015 „25 години демократична трансформация в Република България“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 134-143.
Петър Илиев. Правна същност на решенията на Народното събрание. – Общество и право, бр. 2/2015, издание на Съюза на юристите в България, София, 2015.
Петър Илиев. Адвокатурата като институционална гаранция за основните права. – В: Конституционни изследвания, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.
Петър Илиев. Конституционноправни аспекти на правото на собственост в контекста на юриспруденцията на българския Конституционен съд. – В: Конституционни изследвания, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.
Петър Илиев. Върху възможните и необходими бъдещи промени de lege ferenda в Юлската Конституция на Република България досежно уредбата на законодателния процес. – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.
Петър Илиев. Присъствие на членовете на парламента на пленарни заседания и на заседания на комисиите. Санкции за отсъствие. Кворум. Мнозинства. Ден и час за гласуване (Сравнителноправни аспекти). – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.
Петър Илиев. Делегираното законодателство. – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.
Петър Илиев. Теория за връзката между факторите въздействащи на законодателната дейност и познавателните, оценъчните и волевите елементи от процеса по създаването на правните норми.В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.
Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския модел за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството. – В: Сборник в памет на Теодор Пиперков, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.
Петър Илиев. Фактори за нарушаване на компетентността и видове нарушения. Правни средства за отстраняване на последиците от нарушенията на компетентността. – Норма, бр. 7/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г.
Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския законодателен процес. – Правна мисъл, бр. 4/2014 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2014 г.
Петър Илиев. Разграничение на функциите между федерацията и субектите на федерацията. – Съвременно право, кн. 3/2014 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2014 г.
Петър Илиев. Публичноправна същност на компетенцията на държавните органи. – Общество и право, бр. 5/2014, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2014 г.
Петър Илиев. Конституционни основи на икономическата система и собствеността по Търновската конституция. – Сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“ във връзка с научната конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (15.04.2014 г.). София, издателство „Сиби“, 2014 г.
Петър Илиев. Връзки и разграничения между функции, обекти на въздействие и правомощия на държавните органи. – Юридически свят, бр. 1/2014 г., София, издателство „Сиби“, 2014 г.
Петър Илиев. Относно практическите аспекти на динамиката на компетенцията на държавните органи. – Норма, бр. 3/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г.
Петър Илиев. Фактори, принципи, източници и способи за определяне на компетенцията на държавните органи. – Правна мисъл, бр. 4/2013 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2013 г.
Петър Илиев. Относно публичноправната практика при осъществяването на способите за преразпределение на компетенцията. – Норма, бр. 11/2013 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г.
Петър Илиев. Правомощия на Народното събрание в сферата на отбраната. – Общество и право, бр. 8/2013, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2013 г.
Петър Илиев. Свободата на религията и вероизповеданията в конституционноправната теория и в юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – Норма, бр. 8/2013, София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г.
Петър Илиев. Разпределението на нормотворческите функции между парламента и правителството. Делегираното законодателство – сравнителноправни и теоретични аспекти.- В: Римско и съвременно публично право, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г.
Петър Илиев. Фази на предпарламентарния законодателен процес. – Съвременно право, кн. 3/2013 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2013 г.
Peter Iliev. The configuration of rule-making powers between the parliament and the government. Delegated legislation. – In: Revista General de Derecho Romano, № 20/2013, Spain.
Петър Илиев, Стоян Ставру. Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи. – Собственост и право, кн. 5/2012 г., София, ИК „Труд и право“, 2012 г.
Петър Илиев. Върху някои теоретични, практически и сравнителноправни аспекти на законодателната инициатива – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 2, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2010 г.
Петър Илиев. Промулгацията в българския законодателен процес. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 1, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010 г.
Петър Илиев. Ефективността в законодателния процес от гледна точка на теорията за научна организация на труда. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 2, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г.
Петър Илиев. Конституционноправни основи на икономическата система и собствеността в различните етапи от развитието на българския конституционализъм. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 1, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г.
Peter Iliev. Legal framework of the energy sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.
Peter Iliev. Legal framework of the audio-visual sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.

Публикации по юридически теми в периодичния печат и специализирани бизнес издания:

Петър Илиев. „Лицензионните режими в енергетиката” (2009 г.)
Петър Илиев. „Оперативно управление на електроенергийната система” (2009 г.)
Петър Илиев. „Разрешителните режими при изграждането на водноелектрически централи” (2009 г.)
Петър Илиев. „Сделки с електроенергия при свободно договорени цени” (2009 г.)
Петър Илиев. „Сделки с природен газ” (2009 г.)
Петър Илиев. „Вещни права в енергетиката” (2009 г.)
Петър Илиев. „Техническите паспорти на строежите” (2009 г.)
Петър Илиев. „Въвеждане на строежите в експлоатация” (2008 г.)
Петър Илиев. „Актове при завършване на строителството” (2008 г.)
Петър Илиев. „Застраховане в проектирането и строителството” (2008 г.)
Петър Илиев. „Обществени поръчки чрез процедурата на стезателен диалог“ (2008 г.)
Петър Илиев. „Обхват и съдържание на инвестиционните проекти“ (2008 г.)
Петър Илиев. „Правен режим на ДДС при прехвърляне на търговско предприятие” (2008 г.)
Петър Илиев. „Основания за изменение на подробни устройствени планове” (2008 г.)
Петър Илиев. „Конституционни аспекти на собствеността” (2008 г.)
Петър Илиев. „Правен режим на комплексните разрешителни” (2007 г.)
Петър Илиев. „Правна рамка на биогоривата – европейски и национални аспекти” (2007 г.)
Петър Илиев. „Правният режим на ДДС при сделките с недвижими имоти и правото на строеж според новия Закон за ДДС” (2007 г.)
Петър Илиев. „Новият общ устройствен план на София” (2007 г.)
Петър Илиев. „Правни режими на офшорните компании” (2007 г.)
Петър Илиев. „Политическо представителство” (2006 г.)
Петър Илиев. „Новите конституционни промени – повече въпроси отколкото отговори” (2006 г.)
Петър Илиев. „Национален суверенитет vs. военни бази” (2006 г.)
Петър Илиев. „Новите правни аспекти на ДДС при сделките с недвижими имоти и право на строеж” (2006 г.)

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

error: Content is protected !!